سوزن تزریق مثانه سیستوسکوپی

این سوزن مخصوص تزریق در مثانه را به صورت دقیق، ایمن و سریع توسط پزشک برای شما حاصل می کند و موجب کاهش مدت زمان انجام کار در اتاق عمل می شود.
قابلیت تنظیم بهبنه دارد، نوک سوزن را پزشک می تواند بر اساس نیاز و ضخامت دیواره مثانه از 2 تا 16 میلی متر در زوایای مختلف تنظیم کند. طراحی ارگونومیک آن، امکان تنظیم آسان سوزن را برای جراح فراهم می کند.