آشنایی با پروتز ZSI 475

 
معرفی پروتز
 
 
نحوه ی عملکرد
 
 
 
 
آماده سازی پروتز
 
 
عمل جراحی به روش Infra Pubic
نحوه استفاده از پروتز هیدرولیک توسط بیمار
تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 1

تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 2
تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 3

تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 4
تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 5

تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 6
 
تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 7


عمل جراحی پروتز ZSI 475 به روش infra pubic

 

انیمیشن پروسه جراحی پروتز ZSI 475 II

 
 
نحوه استفاده از پروتز هیدرولیک توسط بیمار
تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 1

تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 2
تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 3

تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 4
تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 5

تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 6
 
تنظیمات و طرز کار با پروتز آلت هیدرولیک ZSI475 بخش 7


عمل جراحی پروتز ZSI 475 به روش infra pubic

 

انیمیشن پروسه جراحی پروتز ZSI 475 II