ویدئو های آشنایی با پروتز ZSI100

معرفی پروتز
راهنمای انتخاب سایز پروتز
نحوه آماده سازی پروتز
انیمیشن جراحی پروتز آلت
آماده سازی پروتز آلت مالیبل زفیر در جراحی
جراحی پروتز آلت مالیبل زفیر
تعبیه پروتز آلت مالیبل زفیر