معرفی و نحوه عملکرد اسفنکتر مصنوعی ZSI 375

عملکرد اسفنکتر مصنوعی
شناخت بیشتر از عملکرد اسفنکتر مصنوعی ادراری ZSI375
معرفی کوتاه
انیمشن نحوه کارکرد
نحوه تنظیمات دستگاه I
نحوه تنظیمات دستگاه II
نحوه تنظیمات دستگاه III
نحوه تنظیمات دستگاه IV
نحوه تنظیمات دستگاه V
نحوه تنظیمات دستگاه VI
نحوه تنظیمات دستگاه VII
نحوه تنظیمات دستگاه VIII
پروسه جراحى تعبیعه اسفنکتر مصنوعى ZSI375
روش ترانس کورپورال